แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data and Transparency Assessment : OIT) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data and Transparency Assessment : OIT) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1.โครงสร้าง

2.ข้อมูลผู้บริหาร

3.หน้าที่และอำนาจ

4.แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

5.ข้อมูลการติดต่อ

6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7.ข่าวประชาสัมพันธ์

8.Q&A

9.Social Network

10.แผนดำเนินงานประจำปี

11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

14.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

15.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

16.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

17.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

18.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

19.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

20.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

21.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

22.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

23.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

24.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

25.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

26.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

27.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

28.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

29.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

30.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

31.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

32. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

33.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

34.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

35.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

36.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

37.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

38.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

39.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Top