ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

18-20 May 2022

Time

9:00 am - 4:00 pm
ห้องประชุมพระราชรัตนมุนี สำนักงานศึกษาธิการภาค 17

1.กลุ่มอำนวยการจะจัดห้องสำหรับประชุมร่วมกัน ณ ห้องประชุมพระราชรัตนมุนี

2.ขอให้ผู้รับผิดชอบตอบแบบตอบรับ ภายในวันที่ 12 พ.ค. 2565