การอบรม หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาพอเพียงเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 17

27-27 May 2022

Time

9:00 am - 4:30 pm
ห้องประชุมอยุธยา โรงแรมท๊อปแลน์พลาซ่า จังหวัดพิษณุโลก