แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 27/2566 เรื่อง นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 67/2566 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบการตรวจราชการ และติดตามประเมินผล ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศรายชื่อผู้สมัครบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานปลัดประทรวงศึกษาธิการ

จำนวนทั้งหมด141รายการ

1 2 8

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

Top