แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

1.รายงานตามแผนปฏิบัติการก้องกันและปราบปรามฯ งปม.2565 รอบ 6 เดือน

Top