แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

1.โครงการส่งเสริมสนับสนุนแนวทางการพัฒนาการดำเนินการทางวินัยฯ ปี 2565การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

2.ประชุม OIT

3.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์

4.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติราชการ (ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์)

5.ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเจตจำนงสุจริตการบริหารฯ

6.โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)

7.โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่รับผิดชอบ

8.โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 ระดับภาค

9.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ฯ งปม.2565

10.การประกาศเจตนารมณ์สุจริต “สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 มีพฤติกรรมสุจริตในการใช้รถราชการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Top