ศธภ.๑๗ ร่วมกับ ศธจ. และสำนักงาน กศน. จังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบ ประชุมขับเคลื่อน โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

             วันอังคารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค ๑๗ ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมพระราชรัตนมุนี สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ และผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) โดยมีนายภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นายอนันต์ คงชุม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในหน่วยงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงาน กศน.จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการ กำหนดกรอบแนวทางนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปบูรณาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัด สช. และสถานศึกษาสังกัด กศน. ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗