แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ซ่อมเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ MITSUTA หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-1146

2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ซ่อมแซมห้องพัก เจ้าหน้าที่สำหรับเข้าเวร

3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ซ่อมแซมห้องพัก พนักงานรักษาความปลอดภัย

4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ปรับปรุงห้องน้ำหญิง

5.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ นข 4546 พล

6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล

7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ยางรถยนค์ และใบปัดน้ำฝน รถยนต์ราชการ นข 5456 พล.

8.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ

9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ซ่อมและล้างทำความสะอาดเแอร์ รถยนต์ราชการ นข 5912 พล.

10.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ติดตั้งเดินสาย LAN CAT6

11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ นข 5456 พล.

12.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ หมึกพิมพ์ โครงการ IFTE

Top