แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ข้อมูลผู้บริหาร

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ข้อมูลผู้บริหาร

 

 

 

ช่องทางการติดต่อ

 • โทรศัพท์ 089-5840437

 • อีเมล : jadppn@gmail.com

ประวัติการศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 • การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา

 • ศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 • ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยครูสุรินทร์

 • ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและพิจารณาคดีปกครอง ตามที่ ก.ศป. รับรอง

รุ่นที่ 5 วิทยาลัยการยุติธรรมการปกครอง สำนักงานศาลปกครอง

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ

 • หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นหัวหน้าให้การฝึกอบรม

 • หลักสูตรเสริมนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)

ประวัติการรับราชการที่สำคัญ

 • พ.ศ. 2529 ครู ระดับ 2 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

 • พ.ศ. 2536 ครูใหญ่ สปจ.สุรินทร์ สังกัด สปช.

 • พ.ศ. 2539 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ สปจ.สุรินทร์ สังกัด สปช.

 • พ.ศ. 2545 หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอ สปจ.สุรินทร์ สังกัด สปช.

 • พ.ศ. 2550 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุรินทร์ เขต 3

 • พ.ศ. 2560 รองศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ (อำนวยการ ระดับต้น)

 • พ.ศ. 2561 ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี (อำนวยการ ระดับสูง)

 • พ.ศ. 2563 รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 (บริหาร ระดับต้น)

 • พ.ศ. 2564 รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14

และปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 อีกหน้าที่หนึ่ง (บริหาร ระดับต้น)

 • พ.ศ. 2565 รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 17 (บริหาร ระดับต้น)

 • พ.ศ. 2565 ศึกษาธิการภาค 17 (บริหาร ระดับสูง)

 

 

 

 

 

 

ช่องทางการติดต่อ

 • โทรศัพท์ 064-4179571

 • อีเมล : dech1905@sueksa.go.th

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • ปริญญาตรี วิชาเอกสังคมศึกษา วิทยาลัยครูสกลนคร

 • ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิชาเอกสังคมศึกษา วิทยาลัยครูเชียงใหม่

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตรครูใหญ่

 • หลักสูตรผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

 • หลักสูตรอาจารย์ใหญ่

 • หลักสูตรศึกษานิเทศก์

 • หลักสูตรผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ

 • หลักสูตรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 • หลักสูตรศึกษาธิการจังหวัด

 • หลักสูตรการสอบสวนวินัยร้ายแรงของสำนักงาน ก.ค.ศ.

 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ

 • หลักสูตรเสริมนักบริหารระดับสูงสำนักงาน ก.พ.

ประวัติการรับราชการที่สำคัญ

 • พ.ศ. 2527 ครู ระดับ 2 โรงเรียนบ้านสีสุก อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

 • พ.ศ. 2539 ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเด่นชัยประชานุกูล สปอ.เด่นชัย สปจ.แพร่

 • พ.ศ. 2541 ศึกษานิเทศก์ สปอ.วังชิ้น สปจ.แพร่

 • พ.ศ. 2541 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านวังโป่ง สปอ.ร้องกวาง สปจ.แพร่

 • พ.ศ. 2542 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ สปอ.เด่นชัย สปจ.แพร่

 • พ.ศ. 2547 เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพท.แพร่

 • พ.ศ. 2550 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1

 • พ.ศ. 2557 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

 • พ.ศ. 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

 • พ.ศ. 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

 • พ.ศ. 2561 ศึกษาธิการจังหวัดตาก (อำนวยการ ระดับสูง)

 • พ.ศ. 2562 ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน (อำนวยการ ระดับสูง)

 • พ.ศ. 2564 รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 17 (บริหาร ระดับต้น)

 • พ.ศ. 2565 รองศึกษาธิการภาค 17 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 18 (บริหาร ระดับต้น)

Top