แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ข้อมูลการติดต่อ

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17

ที่อยู่หน่วยงาน

สำนักงานศึกษาธิการภาค 17

เลขที่ 311 หมู่ 5 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก 65000

หมายเลขโทรศัพท์

055-322662

055-322667

หมายเลขโทรสาร

055-322663

ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

moe.reo17@gmail.com

website

http://reo17.moe.go.th

Facebook

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗

ลำดับ

ห้อง

หมายเลขภายใน

1

ศึกษาธิการภาค 17

111

2

รองศึกษาธิการภาค 17

115

3

นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ

104

4

กลุ่มอำนวยการ (ธุรการ OPT)

101

5

กลุ่มอำนวยการ (การเงิน/พัสดุ)

105

6

กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผอ.กลุ่ม)

102

7

กลุ่มบริหารงานบุคคล (นิติกร)

113

8

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

103

9

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา (ผอ.กลุ่ม)

110

10

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

109

11

กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

107 ,108

ข้อมูลการติดต่อบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการภาค 17

ลำดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์มือถือ

e-mail 

1

ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์  พรหนองแสน

ศึกษาธิการภาค 17

089-5840437

jsdppn@gmail.com

2

นางสาวสุวรรณ จุลมั่ง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา

096-7583655

meawsuwan09@gmail.com

กลุ่มอำนวยการ

3

นางสายชล  จันทรา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

081-5326085

Saychol_2505@hotmail.com

4

นางปิยรัตน์  เขียวดอกน้อย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน     

086-9384561

PIYARAT.Moe17@gmail.com

5

นางเนตรนภา  บุตรดา

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

086-6243626

netnapa3626@gmail.com

6

นางสาวจำนงค์  วิรมรัตน์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

086-5901277

jamnovir@hotmail.com

7

นางสาวสุภวรรณ คล้ายมณี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

087-4783629

supawan.on2537@gmail.com

8

นายสมพงศ์  แสงอ่วม

พนักงานพิมพ์ ส 3      

085-545-6536

sangaoum2017@gmail.com

9

นางสังวาลย์  กลั่นดี

พนักงานธุรการ ส 3      

081-2848487

moe.reo17@gmail.com

10

นายกฤษณะ อริยวงศ์

พนักงานขับรถยนต์ ส 2      

084-0482237

moe.reo17@gmail.com

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

11

นายวัฒนาพงศ์  สาระทันธนสุเมธ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

093-1989514

atp_ood@hotmail.com

12

นางชลัยรัตน์  กระทู้

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

081-9714339

valaivat1590@hotmail.com

13

นายณัฐพร  ช่วยบุญ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

094-7583348

extraeakk@hotmail.com

14

นายพสุพิช  คงพันธุ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 062-8961451

mod_2542@hotmail.com

กลุ่มบริหารงานบุคคล

15

นางจิณท์จุฑา  ชูโตศรี

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

092-423-6553

jinjutar.choo@gmail.com

16

นางสาวอาจารี  สวนปลิก

นิติกรชำนาญการพิเศษ

093-2928 297

ajaree.gay@hotmail.co.th

17

นายปฐวี  คันธะคง

นิติกรปฏิบัติการ

063-5635364

PEERA_PERA@HOTMAIL.COM

18

นางสาวศิริกัญญา กองแก้ว

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

091-0252652

kongkaco_bynew@hotmail.com

19

นายเกียรติกูล  บุษย์ศรีเจริญ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

086-6709355

Kiattikul.full@gmail.com

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

20

นางสาวพัชรนันท์ เกียรติบัณฑิต

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

062-6030918

kpn559@hotmail.com

21

นางวาสนา แก้วสอาด

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

083-2180904

noibanpa-24@hotmail.com

22

นางสาวเสาวภา  รุ่งศิรโชติ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

095-3971563

aphakorn2020@gmail.com

23

นางสาวธนสร ธนังเศรษฐ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

099-9839256

th12.tanasorn@gmail.com

กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

24

นางสาวปัทมา  รัตนพิทักษ์กุล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 

086-2124568

pattama_rat@hotmail.co.th

25

นายสุขุม  เรืองเดช

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 

081-5339607

tawandang4@hotmail.com

26

นางสาวทิวาพร  เมฆไหว

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

081-2078983

tivaporn_m@hotmail.com

27

นางสุดารัตน์  อมรวิไลกุล

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

061-7955656

sudarat.pun09@gmail.com

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

แผนที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 (google map)

Top