แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

กลุ่มอำนวยการ

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

กลุ่มอำนวยการ

นางสาวปัทมา  รัตนพิทักษ์กุล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

                           

                     

1.งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2.แบบฟอร์มทางการเงิน

 

Top