แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

 

 

 

 

 

 

(1) แปลงยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในระดับภาคและจังหวัดที่เชื่อมโยง
และสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
และการพัฒนาด้านอื่นๆ ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่
(2) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดท าดัชนีทางการศึกษาระดับภาค รวมทั้งสื่อสาร
เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงในพื้นที่รับผิดชอบ
(3) จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระต้นภาค
(4) ก ากับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
(5) ศึกษา วิเคราะห์ ประสาน และจัดระบบการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
(6) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา ให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันในการบริหารและการจัดการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

 

1.โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค
สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  งบประมาณ 250,000 บาท

2.โครงการดัชนีการศึกษาระดับภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ 5,000 บาท

3.โครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 17 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบประมาณ 26,380 บาท

4. โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด
สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ 281,500 บาท

 

 

 

 

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา(SDG4)

 

 

 

 

 

-เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา(SDG4) วันที่ 22 สิงหาคม 2565

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาค 17 พ.ศ. 2562-2565

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  พ.ศ. 2563-2565

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563)

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

-(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

-ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (2563-2565)

-ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580)

 

 

เอกสารประกอบการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ “กฎหมาย” ตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 PMQA หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์การจัดการความรู้ ประเด็นที่ 4.3 ความสำเร็จในการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ และองค์ความรู้ของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ ในวันที่ 13 กันยายน ๒๕๖5 ณ ห้องประชุมพระราชรัตนมุณี ศธภ.17

1.พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

2.พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

3.พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA)

Top