แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

 

 

                – ข้อมูลการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 

 

 

               1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนแนวทางการพัฒนาการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17.

               2. โครงการติดตามกำกับดูแลการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับเป็นข้าราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

 

 

 

 

EP1 _สิทธิของข้าราชการครูเมื่อถูกลงโทษไล่ออกจากราชการตามมติการชี้มูลของ ป.ป.ช.

EP2_สิทธิการขอให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัย

 

 

 

 

 

 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำของเด็กด้วยโอกาสในเขตเมือง (The Development Supportive System on Education Management for Working of Disadvantage Children in Urban Area)

ระบบสนับสนุนการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส

 

 

 

 

 

             – กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

Top