แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำเนียบผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา เขตตรวจราชการที่ 17

รายงานการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขตตรวจราชการที่ 17

      

 

  • คู่มืออธิบายการรับ-ส่งข้อมูล “พาน้องกลับมาเรียน” ระดับจังหวัด

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top