แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คลังความรู้ด้านกฏหมายของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17

๑. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

๒. กฎหมายการศึกษา

๓. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๔. กฎ ระเบียบ ประกาศ

๔.๑ กฎ ก.ค.ศ

๔.๒ ประกาศ

๔.๓ ระเบียบ

๔.๔ อื่นๆ

Top