แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

Home Theme 1

222980

มุ่งมั่นและพัฒนา

ศธภ.17

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศธภ.17

NEWS REO.17

วันที่ 14 มีนาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 17 เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาสัญจร กระทรวงศึกษาธิการ “สามัคคี ทำความดี เพื่อแผ่นดิน”

                    วันที่ 14 มีนาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 17 เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาสัญจร กระทรวงศึกษาธิการ “สามัคคี ทำความดี เพื่อแผ่นดิน” สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษและมอบเกียรติบัตรให้กับวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนผดุงราษฎร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 232คน ในพื้นที่รับผิดชอบ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค17(ตากพิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัยและอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และอินเตอร์แรคท์ โดยมีคณะวิทยากรจิตอาสา 904 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท เตือนภัย Cyber และคณะวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติให้ปลอดภัย PM 2.5 และฝึกปฏิบัติการทำ CPR ขั้นพื้นฐาน

รายละเอียด

ศธภ.17 ร่วมประชุมคณะกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2566

           วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค ๑๗ พร้อมด้วย นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก กรรมการ /เลขานุการ ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานกรรมการในการประชุม

รายละเอียด

ศธภ.17 ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการ ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฯ

         วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 17 ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฯ พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นายพรชัย จันทะคุณ ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย และนางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตาก ในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ณ ห้องประชุมพระราชรัตนมุนี สำนักงานศึกษาธิการภาค 17

รายละเอียด

ศธภ.๑๗ ร่วมกับ ศธจ. และสำนักงาน กศน. จังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบ ประชุมขับเคลื่อน โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

             วันอังคารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค ๑๗ ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมพระราชรัตนมุนี สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ และผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) โดยมีนายภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นายอนันต์ คงชุม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในหน่วยงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงาน กศน.จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการ กำหนดกรอบแนวทางนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปบูรณาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัด สช. และสถานศึกษาสังกัด กศน. ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗

รายละเอียด

ศธภ.17 ประชุมการเสนอรายชื่อแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคลฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

           วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 11.30 น ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 17 ประธานคณะกรรมประชุมการเสนอรายชื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคลฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พร้อมด้วย นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ นางพรปวีณ์ คงนันทิพัฒน์ รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นายสมเดียว เกตุอินทร์ รองศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสุทิน จันทรวรเชตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย และนางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตาก ในการประชุมการเสนอรายชื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ณ ห้องประชุมพระราชรัตนมุนี สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

รายละเอียด

ศธภ.17 ประชุมคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสม ของผู้ขอเปลี่ยนตำแหน่ง ผู้ขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

        วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 17 ประธานคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสมฯ พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นายพรชัย จันทะคุณ ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย และนายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก ในการประชุมคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสมฯ ณ ห้องประชุมพระราชรัตนมุนี สำนักงานศึกษาธิการภาค 17

รายละเอียด

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ข่าวสารหน่วยงานย่อย

NEWS & UPDATE

3 รัฐมนตรีศึกษา ร่วมแถลงผลงานการสร้างโอกาสทางการศึกษา “การศึกษาพิเศษไทย หัวใจนำทาง”

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่จังหวัดสระบุรีและนครราชสีมา โดยสุ่มตรวจเยี่ยมแบบไม่แจ้งล่วงหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สระบุรี เขต 1 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.)สระบุรี พร้อมตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่โรงเรียนวัดบ้านหมาก สังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 และ โรงเรียนปากช่อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) นครราชสีมา

รายละเอียด

ทดสอบใหม่ “รมว.ตรีนุช” ลงพื้นที่สระบุรี-นครราชสีมา สุ่มติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย ศธ. ไม่แจ้งล่วงหน้า งดต้อนรับเอิกเกริกเร่งรัดเปิดสอนออนไซต์ เสียงสะท้อนพื้นที่ขอลดภาระงานครู-โรงเรียนลงอีก ไม่ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินบ่อย

“รมว.ตรีนุช” ลงพื้นที่สระบุรี-นครราชสีมา สุ่มติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย ศธ. ไม่แจ้งล่วงหน้า งดต้อนรับเอิกเกริกเร่งรัดเปิดสอนออนไซต์ เสียงสะท้อนพื้นที่ขอลดภาระงานครู-โรงเรียนลงอีก ไม่ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินบ่อย เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่จังหวัดสระบุรีและนครราชสีมา โดยสุ่มตรวจเยี่ยมแบบไม่แจ้งล่วงหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สระบุรี เขต 1 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.)สระบุรี พร้อมตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่โรงเรียนวัดบ้านหมาก สังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 และ โรงเรียนปากช่อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) นครราชสีมา รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตนได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ) โดยมีผู้บริหาร ศธจ. สระบุรี ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 และผู้อำนวยการ สพม.สระบุรี ร่วมสะท้อนภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ ซึ่งในภาพรวมของจังหวัดสระบุรีมีสถานศึกษาทุกสังกัดรวม 358 แห่ง เปิดสอนในชั้นเรียนปกติแบบออนไซต์ (on-site) จำนวน 141 แห่ง โดยที่โรงเรียนวัดบ้านหมาก เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 75 คน ขณะนี้ยังไม่มีการเปิดสอนแบบออนไซต์ แต่มีเป้าหมายจะเปิดสอนในวันที่ 1 ธันวาคมนี้ ซึ่งตนได้ขอให้เขตพื้นที่ฯ เร่งทำการประเมินความพร้อมของสถานศึกษา โดยลงลึกในเขตตำบลหรืออำเภอที่ไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 เพื่อให้มีจำนวนสถานศึกษาที่เปิดออนไซต์มากขึ้น เด็กจะได้ไม่เสียโอกาสในการเรียนรู้ เพราะถ้ายิ่งเปิดช้าเด็กก็จะยิ่งเสียโอกาส เราต้องปรับตัวทำงานเชิงรุกมากขึ้น และต้องปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัดเนื่องจากเราต้องอยู่ร่วมกับโควิด-19 ต่อไปอีกระยะ

รายละเอียด

รมว.ตรีนุช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเปิดเรียนวันแรก ที่จังหวัดสมุทรสาคร

รมว.ตรีนุช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเปิดเรียนวันแรก ที่จังหวัดสมุทร สาครรมว.ตรีนุช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเปิดเรียนวันแรก ที่จังหวัดสมุทรสาคร

รายละเอียด

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

วิดิทัศน์ประชาสัมพันธ์

วิดีโอแนะนำสำนักงานศึกษาธิการภาค 17

ผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ1

ผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ2

การสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา1

การสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา2

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปิดงานการศึกษาวิถีใหม่

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

NEWS PROCUREMENT

โพลสำรวจ

REO.17 POLLS

ข้อคิดเห็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ ศธภ.17

ปฏิทินกิจกรรม ศธภ.17

REO.17 ACTIVITY CARLENDAR

อบรมโครงการดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ(National Digital Learning Platform) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ 19 – 20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมหรรษนันท์ จ.พิษณุโลก กำหนดการอบรม https://drive.google.com/drive/folders/1UhNd1Y4t8pM9UXBFW9uHdxlQsVZMrB_b 2.แบบตอบรับการอบรมและส่งผลการฉีดวัคซีน ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvrJ75vdHTtleny7HYI1769UHYoFu4cDBBC7soE1Nvsv-lJw/viewform 3.แบบแจ้งผลการทดสอบการตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZkLRJgA1htvM4qaOVqgD_3lJlsiHP32tO_jthnhDaIVuq1Q/viewform

รายละเอียด

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1.กลุ่มอำนวยการจะจัดห้องสำหรับประชุมร่วมกัน ณ ห้องประชุมพระราชรัตนมุนี 2.ขอให้ผู้รับผิดชอบตอบแบบตอบรับ ภายในวันที่ 12 พ.ค. 2565

รายละเอียด

March 2023

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Events for 1st March
No Events
Events for 2nd March
No Events
Events for 3rd March
No Events
Events for 4th March
No Events
Events for 5th March
No Events
Events for 6th March
No Events
Events for 7th March
No Events
Events for 8th March
No Events
Events for 9th March
No Events
Events for 10th March
No Events
Events for 11th March
No Events
Events for 12th March
No Events
Events for 13th March
No Events
Events for 14th March
No Events
Events for 15th March
No Events
Events for 16th March
No Events
Events for 17th March
No Events
Events for 18th March
No Events
Events for 19th March
No Events
Events for 20th March
No Events
Events for 21st March
No Events
Events for 22nd March
No Events
Events for 23rd March
No Events
Events for 24th March
No Events
Events for 25th March
No Events
Events for 26th March
No Events
Events for 27th March
No Events
Events for 28th March
No Events
Events for 29th March
No Events
Events for 30th March
No Events
Events for 31st March
No Events

บทความที่น่าสนใจ

ARTICLES

ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2565 สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 <<สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่>>

รายละเอียด

หนังสือแจ้งเวียนและประกาศต่างๆ

Circular Notice

ic_file_PDF2
ic_file_PDF2
ic_file_PDF2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • ทั้งหมด
  • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  • สำนักงานศึกษาธิการภาค
  • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
  • หน่วยงานอื่นๆในสังกัดกระทรวง
  • หน่วยงานอื่นๆนอกสังกัดกระทรวง
Top