แบบจัดเก็บข้อมูลทั่วไป

๑. แบบจัดเก็บข้อมูลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

๒. แบบจัดเก็บข้อมูลของ สพป.

๓. แบบจัดเก็บข้อมูลของ สพม.

๔. แบบจัดเก็บข้อมูลของ กศน.

(๑) แบบรายงานการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ของสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด 

(๒) มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

 

 ข้อมูลทั่วไปหน่วยงานทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

๑. ปก

๒. บทสรุปผู้บริหาร

๓. คำนำ

๔. สารบัญ

๕. ข้อมูลทั่วไป สังกัด ศธภ.

๖. ข้อมูลทั่วไป สังกัด ศธจ.

๗. ข้อมูลทั่วไป สังกัด สพป.

๘. ข้อมูลทั่วไป สังกัด สพม.

๙. ข้อมูลทั่วไป สังกัด กศน.

๑๐. ผู้จัดทำ

 

แบบติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดที่นี่!! 

ดาวน์โหลด แบบรายงานฯ และคู่มือการใช้แบบรายงานฯ