รายงานการวิเคราะห์การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา(access) และการตอบโจทย์บริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง(Relevancy) กรณีศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๑. คำนำ

๒. บทสรุปผู้บริหาร

๓. สารบัญ

๔. สารบัญตาราง

๕. สารบัญภาพ

๖. บทที่ ๑

๗. บทที่ ๒

๘. บทที่ ๓

๙. บทที่ ๔

๑๐. บทที่ ๕

๑๑. เอกสารอ้างอิง

๑๒. ภาคผนวก