๑.คู่มือกระบวนการจัดทำแผนองค์กร-ศธภ.๑๗

๒.คู่มือกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ฉบับสมบูรณ์

๓.คู่มือกระบวนการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่

๔.คู่มือกระบวนการสนับสนุนการตรวจราชการ

๕.คู่มือกระบวนการการจัดทำวิจัย

๖.กระบวนการเฝ้าระวังภัยพิบัติการรองรับภาวะวิกฤตและรายงานสภาวการณ์ทางการศึกษาในพื้นที่

๗.กระบวนการจัดกิจกรรมทางวิชาการในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในพื้นที่

๘.กระบวนการจัดกิจกรรมทางการศึกษาและส่งเสริมการประสานกิจกรรมทางการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษาในพื้นที่

๙.กระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่

๑๐.คู่มือการปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศ-ศธภ.๑๗