รายงานการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ปีการศึกษา ๒๕๖๐  

   กรณีศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่ม ๑   

 

     ๑. คำนำ 

     ๒. บทสรุปผู้บริหาร 

     ๓. สารบัญ 

     ๔. สารบัญตาราง 

     ๕. สารบัญภาพ 

     ๖. บทที่ ๑ 

     ๗. บทที่ ๒

     ๘. บทที่ ๓

     ๙. บทที่ ๔ 

    ๑๐. บทที่ ๕ 

    ๑๑. เอกสารอ้างอิง 

    ๑๒. ภาคผนวก