ในวันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาภาค ๑๗ โดยมี ดร.สุรินทร์ แก้วมณี รองศึกษาธิการภาค ๑๗ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๗ เป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจำนวน ๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน ๒ คน ผู้แทนจากศึกษาธิการจังหวัด ๕ จังหวัด เพื่อพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นรายงานผลการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาภาค ๑๗ และวางกรอบจัดทำสารสนเทศในปีต่อๆไป ณ ห้องประชุมพระราชรัตนมุนี สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗