**รายงานการตรวจราชการ ประเด็นนโยบาย : การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ของนายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สามารถดาวน์โหลดได้ในลิงค์นี้ และในข่าวการจัดซื้อจัดจ้างและอื่นๆ