เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๔๖๒ นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปรับกระบวนการคิดสุจริตยั่งยืน สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ระหว่างวันที่ ๒-๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีนายสุรินทร์ แก้วมณี รองศึกษาธิการภาค ๑๗ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๗ กล่าวรายงาน  ณ ห้อง แกรนด์บอลลูน โรงแรมเรือนแพ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก วัตถุประสงค์การอบรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างกลไกป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ จำนวน ๘๐ คน