วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๖๒ ๐๙.๐๐น. ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ ของสำนัางานศึกษาธิการภาค ๑๗ โดยมี ดร.สุรินทร์ แก้วมณี รองศึกษาธิการภาค ๑๗ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๗ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการงานในครั้งนี้ ณ ห้องคอนเวนชั่น ๑ โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก