สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ จัดโครงการสัมมนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายของการดำเนินการทางวินัยและคดีปกครองของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ คำนึงถึงหลักนิติรัฐ และหลักกฎหมายทั้งที่มีอยู่ในตัวบทกฎหมาย และที่เป็นหลักกฎหมายทั่วไป ตระหนักถึงผลพวงของปฏิบัติการของฝ่ายปกครองในสภาพการณ์ปัจจุบัน และเพื่อประสานการทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ ระดับภาค และราชการส่วนกลาง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย ๑). นิติกรหรือผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายและคดีความ ๒). ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และ ๓). เชิญชวนคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเข้าร่วมการสัมมนาฯ จำนวนประมาณ ๕๐ คน