วันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐น. ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค ๑๗ ประธานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พร้อมคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ โดยมีนายเดช ศิรินาม ศึกษาธิการจังหวัดตาก ให้การต้อนรับและรายผลการปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก