วันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น. ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค ๑๗ ประธานการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พร้อมคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ประเมินผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ โดยมี ดร.เกียงศักดิ์ สุวรรณวัจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ และติดตามประเมินผล พร้อมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับและรายผลการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก