วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น. ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค ๑๗ ประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พร้อมคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ประเมินผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองปฎิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ โดยมี ดร.ภูวนาท มูลเขียน ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์