ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ร่วมกันสืบสานประเพณีลอยกระทง มีการจัดทำกระทงด้วยตนเองโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ ขนมปังต่างๆ และสวมเสื้อผ้าชุดไทย เพื่ออนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมของไทยให้คงอยุ่สืบไปชั่วลูกชั่วหลาน ณ บริเวณสระน้ำภายในสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗