เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ นายพิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค ๑๗ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ออกประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย โดยมี นายธวัชชัย ชูหน้า รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ร่วมให้ข้อมูลซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินผลดังนี้

๑. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
๒. เพื่อตรวจสอบร่องรอยกระบวนการปฏิบัติงาน อันจะนำไปสู่การพัฒนาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
๓. เพื่อให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาองค์การ

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะได้ดำเนินการตรวจประเมินผลในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ประกอบด้วย จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดตาก ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ และรายงานผลการประเมินให้ กพร.สป. ทราบต่อไป