สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ โดยกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษาได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภูมิภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ แหลมเสด็จ อ.ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี