วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น.
นางสาวปัทมา รัตนพิทักษ์กุล 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค ๑๗ 
พร้อมคณะร่วมการประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ ตุลาคม พ.ศ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย