วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่และบุคลากร ศธภ.๑๗ ได้ร่วมกันพัฒนาและทำความสะอาดสถานที่บริเวณภายในสำนักงานฯ เพื่อให้เกิดความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย