เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายนรา เหล่าวิชยา รองศึกษาธิการภาค ๑๗ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๗ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ลงพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยมี นายภูวนาท มูลเขียน ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด ร่วมให้ข้อมูลผลการดำเนินงาน และลงพื้นที่สถานศึกษา เพื่อตรวจ ติดตาม ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รอบที่ ๑ ช่วงก่อนเปิดภาคเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนเมตตาวิทยา (สังกัด สช.) โรงเรียนประชานุเคราะห์ ๕๗ (สังกัดสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ) โรงเรียนบ้านกกไทร (สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑) และโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา (สังกัดสพม.๔๐)