วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐น. ข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายนรา เหล่าวิชยา รองศึกษาธิการภาค ๑๗ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๗ พิษณุโลก ได้รับดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค ๑๗ เเละมอบช่อดอกไม้ ให้ข้าราชการที่รับย้าย สร้างขวัญกำลังใจบุคลากรใน ศธภ.๑๗ พร้อมเป็นประธานการประชุมเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment OIT ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพระราชรัตนมุณี สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗