สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรอยัลซิตี้กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงเช้ามีการบรรยายของท่าน ผอ.ศทก.และผอ.กลุ่มข้อมูลและสารสนเทศ ในช่วงบ่ายมีการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานด้านข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของ ศธจ.และศธภ.สรุปเป็นรายภาค จำนวน ๕ ภาค
ที่มา : http://www.reo17.moe.go.th