วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค ๑๗ ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือตอนล่าง ๑)ของกระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ) ครั่งที่ ๑ ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น ๑ โรงเเรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก