วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐น.  ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ของ รัฐบาล ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ณ โรงเรียนวัดสะพาน ๓ อ.เมือง จ.พิษณุโลก และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก