สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ จัดการเสวนาเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอสชีวศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก