นายนรา เหล่าวิชยา รองศึกษาธิการภาค ๑๗ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๗ เป็นประธานเปิดการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนักของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโรงแรมหรรษนันท์  เมื่อวันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

      การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนักของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้สามารถดำเนินการจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวน ๕๐ คน