กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา               

   มีบุคลากรทั้งหมด ๖ คน   

 

นายวัฒนาพงศ์  สาระทันธนสุเมธ

ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

 

 

นางสมพร แสงรุ่งเรือง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 

นางวรรณา คุ้มสมบัติ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางชลัยรัตน์  กระทู้

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายณัฐพร ช่วยบุญ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

  

นายพสุพิช  คงพันธุ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ