กลุ่มพัฒนาการศึกษา               

   มีบุคลากรทั้งหมด ๕ คน   

นางวัชรีพร แพรแก้ว

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 นายวิจักษณ์  เผือกพ่วง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นายพัฒนา แจ่มเหมือน

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสาวธมกร  หมื่นตาบุตร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

  

นางสาววาสนา  น้อยบ้านป่า

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ