กลุ่มบริหารงานบุคคล          

   มีบุคลากรทั้งหมด ๑ คน   

 

นางสาวอาจารี สวนปลิก

นิติกรชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล