กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล  

   มีบุคลากรทั้งหมด ๕ คน   

 

นางสาวปัทมา รัตนพิทักษ์กุล

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

 

 

นายสุขุม เรืองเดช

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 

นายธรรศ  ไทยวิรัช

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางจิณท์จุฑา  ชูโตศรี

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวทิวาพร  เมฆไหว

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ