ศธภ.๑๗ จัดประชุมสร้างความรู้คว…

        นายนรา เหล่าวิชยา รองศึกษาธิการภาค ๑๗ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๗ เป็นประธานเ...

Read more

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ จัดกา…

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ จัดการประชุมเชิญปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะสมอง ...

Read more

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ต้อนร…

ในวันจันทร์ ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ข้าราชการและลูกจ้างฯ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ต้อนรับการเ...

Read more

ศธภ.๑๗ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้า…

วันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐น. ดร.สุรินทร์ แก้วมณี รองศึกษาธิการภาค ๑๗ รักษาการ...

Read more

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ จัดปร…

ในวันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสา...

Read more

ศธภ.๑๗ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโค…

เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๔๖๒ นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานก...

Read more

ศธภ.๑๗ เข้าร่วมพิธีตักบาตรถวาย…

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายสุรินทร์ แก้วมณี รองศึกษาธิการภาค ๑๗ พร้อมด้วยข้าราชการสำนั...

Read more

ศธภ.๑๗ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ…

วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๖๒ ๐๙.๐๐น. ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประธ...

Read more

ศธภ.๑๗ จัดอบรมโครงการส่งเสริมแ…

วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร. สุรินทร์ แก้วมณี รองศึกษาธิการภาครักษากา...

Read more

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ จัดโค…

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ จัดโครงการสัมมนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบั...

Read more

ศธภ.๑๗ จัดอบรมหลักสูตร"กา…

นายสุรินทร์ แก้วมณี รองศึกษาธืการภาค ๑๗    เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร"การพัฒนาสถานศึกษาตามแ...

Read more

ศธภ.๑๗ ร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเ…

คณะข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาค ๑๗ ให้เข้าร่ว...

Read more

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ จัดปร…

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายวัฒนาพงศ์ สาระทันธนสุเมธ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึก...

Read more

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ จัดอบ…

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ นายพิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรงวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโคร...

Read more

ดร.สุรินทร์ แก้วมณี รองศึกษาธิ…

เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ดร.สุรินทร์ แก้วมณี รองศึกษาธิการภาค ๑๗ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธ...

Read more

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ เข้าร…

ในระหว่างวันที่ ๓-๕ เมษายน ๒๕๖๒ นางจิณท์จุฑา ชูโตศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาว...

Read more

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ เข้าร…

ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ นายสุรินทร์ แก้วมณี รองศึกษาธิการภาค ๑๗ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิก...

Read more

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ จัดปร…

วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ นายสุรินทร์ แก้วมณี รองศึกษาธิการภาค ๑๗ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิก...

Read more

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ประชุ…

วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ นายสุรินทร์ แก้วมณี รองศึกษาธิการภาค ๑๗ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิ...

Read more

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ประชุ…

วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นายสุรินทร์ แก้วมณี รองศึกษาธิการภาค ๑๗ รักษาการในตำแหน่งศึกษา...

Read more

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ จัดปร…

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกทำหน้าเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจัง...

Read more

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ รับกา…

วันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น. นายสุรินทร์ แก้วมณี รองศึกษาภาค ๑๗ รักษาการในตำ...

Read more

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ จัดกา…

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายพิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการ...

Read more

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ จัดกา…

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ จัดการประชุมเพื่อรับทราบการแก้...

Read more

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ต้อนร…

ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศึก...

Read more

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ จัดกา…

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการ TFE (Teams For Education) ในระดับพื้นที่สำนักงานศึกษา...

Read more

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ จัดกา…

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ นายพิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศ...

Read more

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ได้จั…

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๑ เวลา๐๙.๐๐น. ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทร...

Read more

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ จัดทำ…

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒...

Read more

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ เข้าร…

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายพิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการในตำแห...

Read more

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ลงพื้…

วันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐น. ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศ...

Read more

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ลงพื้…

วันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น. ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรว...

Read more

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ประเม…

วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐น. ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึ...

Read more

ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการ…

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น. ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระท...

Read more

บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑…

ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ร่วมกันสืบสาน...

Read more

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ โดยกล…

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ โดยกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษาเข้าร่วมประชุมทบทวนการจัดทำข้อเสนองบป...

Read more

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ออกปร…

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ นายพิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการ...

Read more

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ได้เข…

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ โดยกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษาได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบั...

Read more

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ บ…

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ “สม...

Read more

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ โดยกล…

ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ โดยกลุ่มตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผล  ได้จั...

Read more

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ส่งบุ…

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น.นางสาวปัทมา รัตนพิทักษ์กุล นักวิชาการศึกษาชำน...

Read more

ดร.พิธาน พื้นทอง ศึกษาธิการภาค…

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดร.พิธาน พื้นทอง ศึกษาธิการภาค ๑๗ ในฐานะรองประธาน กศจ. ได้เข้าร่วมการประ...

Read more

ดร.พิธาน พื้นทอง ศึกษาธิการภาค…

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๙ ดร.พิธาน พื้นทอง ศึกษาธิการภาค ๑๗ ได้เป็นประธานในพิธีตั้ง...

Read more

นายพิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการ…

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายพิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำ...

Read more

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้า…

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่และบุคลากร ศธภ.๑๗ ได้ร่วมกันพัฒนาและทำความสะอาดสถานที่บ...

Read more

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ จิตอาสาจ…

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ จิตอาสาจังหวัดพิษณุโลกร่วมกันพัฒนาบริเวณหน้า สนง.ศึกษาธิการภาค ๑๗ และบ...

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร…

 สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจในกา...

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรา…

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ส่งบุคลากรเข้าร่วม “ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการตรวจราช...

Read more

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่…

วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษ...

Read more

งานเสวนาการจัดทำรูปแบบและแนวทา…

นายพิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค ๑๗ ได้บรรยาย...

Read more

ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการ…

  วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐น.  ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษ...

Read more

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ จัดกา…

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ จัดการเสวนาเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลั...

Read more

นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิกา…

นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลน้...

Read more

ดร.ภูวนาท มูลเขียน ศึกษาธิการจ…

วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๓๐ น. ดร.ภูวนาท มูลเขียน ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นป...

Read more

นายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจ…

นายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นำบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ร่...

Read more

ดร.ภูวนาท มูลเขียน ศึกษาธิการจ…

วันพุธที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร.ภูวนาท มูลเขียน ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธ...

Read more

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขท…

วันอังคารที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จัดการประชุมผู้อำน...

Read more

นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิกา…

วันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบนโยบายและแนวทางใ...

Read more

โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพ…

วันพุธที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ภูวนาท มูลเขียน ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธี...

Read more

      -ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/3942 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.

      -ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติฯ ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ|เชี่ยวชาญ (31 ก.ค.62)

      -ศาลปกครองถอนคำสั่งตั้งเลขาฯ สกสค.

      -สพฐ. สั่งดูแล น้ำหนักกระเป๋านักเรียนเฉลี่ยต้องไม่เกิน 15% ของน้ำหนักตัวเด็ก

      -"คุณหญิงกัลยา" ผุดไอเดีย "อิเล็กทรอนิกส์บุ๊ค" ไม่ให้เด็กแบกหนังสือหนักหลังโก่งไปโรงเรียน

      -"รมว.ศธ."ตั้งโจทย์ใครไอเดียเจ๋งเรื่องพัฒนาคนศตวรรษ 21 มีสิทธิ์คว้าตำแหน่ง 3บิ๊กที่จะเกษียณ

      -โอนกลับค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

      -กำหนดการประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (สอบ RT)

      -กำหนดการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (สอบ NT)

      -"ณัฏฐพล" ลั่นตั้งซี11 ศธ. ขอคนทำงานหนุนนโยบายรัฐบาล

๑. ระดับความพึงพอใจต่อการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการใช้งาน

๒. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม

๓. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์

 

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา