สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ จัดกา…

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายพิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการ...

Read more

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ จัดกา…

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ จัดการประชุมเพื่อรับทราบการแก้...

Read more

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ต้อนร…

ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศึก...

Read more

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ จัดกา…

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการ TFE (Teams For Education) ในระดับพื้นที่สำนักงานศึกษา...

Read more

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ จัดกา…

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ นายพิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศ...

Read more

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ได้จั…

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๑ เวลา๐๙.๐๐น. ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทร...

Read more

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ จัดทำ…

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒...

Read more

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ เข้าร…

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายพิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการในตำแห...

Read more

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ลงพื้…

วันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐น. ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศ...

Read more

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ลงพื้…

วันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น. ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรว...

Read more

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ประเม…

วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐น. ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึ...

Read more

ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการ…

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น. ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระท...

Read more

บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑…

ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ร่วมกันสืบสาน...

Read more

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ โดยกล…

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ โดยกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษาเข้าร่วมประชุมทบทวนการจัดทำข้อเสนองบป...

Read more

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ออกปร…

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ นายพิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการ...

Read more

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ได้เข…

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ โดยกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษาได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบั...

Read more

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ บ…

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ “สม...

Read more

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ โดยกล…

ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ โดยกลุ่มตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผล  ได้จั...

Read more

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ส่งบุ…

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น.นางสาวปัทมา รัตนพิทักษ์กุล นักวิชาการศึกษาชำน...

Read more

ดร.พิธาน พื้นทอง ศึกษาธิการภาค…

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดร.พิธาน พื้นทอง ศึกษาธิการภาค ๑๗ ในฐานะรองประธาน กศจ. ได้เข้าร่วมการประ...

Read more

ดร.พิธาน พื้นทอง ศึกษาธิการภาค…

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๙ ดร.พิธาน พื้นทอง ศึกษาธิการภาค ๑๗ ได้เป็นประธานในพิธีตั้ง...

Read more

นายพิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการ…

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายพิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำ...

Read more

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้า…

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่และบุคลากร ศธภ.๑๗ ได้ร่วมกันพัฒนาและทำความสะอาดสถานที่บ...

Read more

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ จิตอาสาจ…

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ จิตอาสาจังหวัดพิษณุโลกร่วมกันพัฒนาบริเวณหน้า สนง.ศึกษาธิการภาค ๑๗ และบ...

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร…

 สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจในกา...

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรา…

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ส่งบุคลากรเข้าร่วม “ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการตรวจราช...

Read more

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่…

วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษ...

Read more

งานเสวนาการจัดทำรูปแบบและแนวทา…

นายพิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค ๑๗ ได้บรรยาย...

Read more

ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการ…

  วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐น.  ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษ...

Read more

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ จัดกา…

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ จัดการเสวนาเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลั...

Read more

นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิกา…

นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลน้...

Read more

ดร.ภูวนาท มูลเขียน ศึกษาธิการจ…

วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๓๐ น. ดร.ภูวนาท มูลเขียน ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นป...

Read more

นายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจ…

นายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นำบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ร่...

Read more

ดร.ภูวนาท มูลเขียน ศึกษาธิการจ…

วันพุธที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร.ภูวนาท มูลเขียน ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธ...

Read more

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขท…

วันอังคารที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จัดการประชุมผู้อำน...

Read more

นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิกา…

วันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบนโยบายและแนวทางใ...

Read more

โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพ…

วันพุธที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ภูวนาท มูลเขียน ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธี...

Read more

๑. ระดับความพึงพอใจต่อการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการใช้งาน

๒. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม

๓. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์

 

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

วีดิทัศน์ ชุด GPF&i

การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

รวมประกาศและคำสั่ง คสช.

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.

โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน

วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

ค่านิยม 12 ประการ

รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

Click เข้าเว็บ asean ค่ะ

สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้

เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.

เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.

เชิญร่วม facebook กับ ศธ.

เชิญร่วม facebook กับ สป.

เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา